Turvetuotantoa ei haluta Summansuolle — Haminan lupavaliokunta pitää saatavaa hyötyä pienenä haittoihin nähden

Turvetuotantoa koskeva lupahakemus on päätösprosessissa toistamiseen, sillä Vaasan hallinto-oikeus palautti myönteisen lupapäätöksen uudelleen käsittelyyn.

Turvetuotantoa ei haluta Summansuolle — Haminan lupavaliokunta pitää saatavaa hyötyä pienenä haittoihin nähden

Summansuolle suunnitellulle turvetuotannolle ei Haminan lupavaliokunnan mielestä tule myöntää lupaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jo vuonna 2015 myöntänyt PJ-Turve Oy:lle luvan turpeen ottoon noin 14 hehtaarin suuruiselta alueelta Summansuolta, mutta Vaasan hallinto-oikeus palautti asian uuteen käsittelyyn muun muassa puutteellisten selvitysten vuoksi. Hallinto-oikeuteen luvasta olivat valittaneet lukuisat tahot.

Ensimmäisellä kerralla silloinen Haminan ympäristölautakunta ei suoraan vastustanut lausunnossaan lupaa, mutta piti suunniteltua suoaluetta pienenä turvetuotannolle ja sen haittoja Summanjoen kokonaiskuormitukselle suurempana kuin saatavaa hyötyä.

Suo ei täytä ehtoja turvetuotannolle

Valiokunnan tuoreen lausunnon mukaan Summansuo ei kuulu luonnontilaisuusasteikon mukaan alueisiin, joille turvetuotantoa tulisi kohdentaa. Vaikka suunnitellulla turvetuotantoalueella ei

kasvillisuusselvityksen mukaan esiinny uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppialueita, voi turvetuotannolla olla silti vaikutusta Summansuon arvokkaisiin osiin tuotantoalueen ulkopuolelle

vesitalouden muuttumisen kautta, lausunnossa todetaan.

Suon tila ei valiokunnan mukaan täytä ympäristönsuojelulain mukaisia ehtoja turvetuotannon sijoittumiselle.

Uhka Summanjoelle

Lausunnossa painotetaan myös turvetuotannon uhkia läheiselle Summanjoelle. Jokea kuormittavat jo ennestään useat turvetuotantoalueet Kouvolan puolella, joten kaikki ylimääräinen lisäkuormitus on haitaksi jokialueelle.

Valiokunta huomauttaa myös, että turvetuotantoon otettavat suoalat ovat Suomessa yleensä noin 100 – 200 hehtaaria ja ne sijaitsevat Summanjokea suurempien vesistöjen valuma-alueella.

Valiokunta toistaa ympäristölautakunnan aikaisemmin lausuman, että turvetuotannosta 14 hehtaarin alueella saatava hyöty on pieni suhteessa aiheutuviin haittoihin.