Haminalaismies on varastoinut vuosia 100 tonnia jätettä luvatta — Siivousta tehostamaan määrätystä uhkasakosta oikeuteen valittanut mies katsoo säilyttäneensä lähinnä tarpeellisia työkoneita, varaosia ja rakennustarvikkeita

Kymenlaakson käräjäoikeus on aikaisemmin tuominnut miehen sakkoihin ympäristön turmelemisesta.

Antti-Jussi Larvio

Kannusjärvellä on kerätty erilaista tavaraa Näkintien vieressä kulkevalle metsäautotielle jo vuosia. Ympäristöviranomaisen mielestä kyse on jätteestä, maanomistaja pitää suurta osaa tavarasta muun muassa varaosina.
Kannusjärvellä on kerätty erilaista tavaraa Näkintien vieressä kulkevalle metsäautotielle jo vuosia. Ympäristöviranomaisen mielestä kyse on jätteestä, maanomistaja pitää suurta osaa tavarasta muun muassa varaosina.

Haminalaismies on vahvasti erimieltä Haminan lupavaliokunnan kanssa siitä, mitä hän on varastoinut Kannusjärvellä sijaitsevalle kahdelle kiinteistölle ja metsäautotien varteen. Mies on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lupavaliokunnan elokuun lopulla määräämästä 5 000 euron uhkasakosta, jolla valiokunta pyrki tehostamaan alueen siivoamista.

Mies perustaa valituksensa siihen, ettei hän ole omasta mielestään varastoinut kiinteistölle eikä tien varteen 100 tonnia jätettä, kuten lupavaliokunta on todennut, vaan kyse on suurimmaksi osaksi työkoneista ja maataloustoiminnassa käytettyjen koneiden varaosiksi tarkoitetuista putkista, renkaista ja kaapeleista. Työkonemassaksi valituksessa todetaan noin 80 tonnia.

Valituksessa todetaan niin ikään, ettei valittajalla ole intressiä roskata tai pilata lainvastaisesti omien kiinteistöjensä ympäristöä.

Valituksessa myönnetään alueella tosin olevan myös rakennustarvikkeita, koska työkoneille on rakenteilla halli. Samaiseen halliin on valituksen mukaan mahdollista siirtää myös osa ulkona nyt varastoiduista tavaroista.

Valittaja ei ole tyytyväinen uhkasakon määräaikaan, jota hän pitää liian lyhyenä tavaran poiskuljettamiseksi. Kohtuullinen määräaika olisi valituksen mukaan vähintään kuusi kuukautta. Valittaja olisi kaivannut viranomaiselta myös tarkempaa yksilöintiä jätteeksi luokitelluista tavaroista.

Vain vähän hyödynnettävää

Lupavaliokunta ei yhdy haminalaismiehen esittämiin väittämiin jätteen laadusta. Hallinto-oikeudelle tiistaina antamassaan lausunnossa valiokunta toteaa, että esimerkiksi alueelta otetut valokuvat osoittavat täysin selvästi sen, että kiinteistöillä on metsäautotien varressa taivasalla jätettä noin 500 metrin matkalla. Joukossa voi pieneltä osin olla tavaroita, joita valittaja voi mahdollisesti hyödyntää. Jätteen kokonaismäärä huomioiden niiden osuus on lausunnon mukaan kuitenkin todella pieni.

Valiokunta huomauttaa myös, että jätelakia voidaan soveltaa myös esineeseen, joka ei kiistatta ole jätettä, mutta sen kunnon, huolenpidon puutteen ja sijaintipaikan perusteella voidaan päätellä hylätyksi.

Lausunnon mukaan valittajalle ei edes ole vireillä lupahakemuksia hallin rakentamiseksi. Alueella on myös paljon sellaista tavaraa, joka ei soveltuisi rakennustoimintaan.

Valiokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota valittajan väittämään, ettei hänellä ole intressiä lainvastaisesti pilata omistamiensa kiinteistöjen ympäristöä. Lausunnossa huomautetaan, että valittaja on jo vuonna 2016 tuomittu Kymenlaakson käräjäoikeudessa ja myöhemmin Itä-Suomen hovioikeudessa kyseessä olevien kiinteistöjen ympäristön turmelemisesta sakkoihin. Myös tuolloin jätteen kokonaismääräksi arvioitiin 100 tonnia.

Lupa olisi tarvittu

Valiokunnan mukaan valittajan olisi pitänyt hakea ammattimaiselle jätteen varastoinnille ja käsittelylle ympäristölain edellyttämä lupa. Mikäli lupaa olisi haettu, siinä olisivat olleet tarpeelliset määräykset roskaantumisen ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi.

Lausunnon mukaan alue olisi ollut siivottavissa asetetussa määräajassa, jos siihen olisi ollut yhtään halukkuutta. Määräaika umpeutui lokakuun lopussa. Lausunnossa myös todetaan, että valittajalle on annettu ensimmäinen siivouskehotus jo kymmenisen vuotta sitten, joten kiinteistön saattamiseen lain mukaiseen tilaan on ollut aikaa.

Valittaja on vaatinut Haminan kaupunkia korvaamaan syntyneet oikeudenkäyntikulut. Valiokunnan mukaan ympäristöviranomainen ei ole tehnyt asiassa virhettä, joten vaatimus kulujen korvaamisesta on täysin perusteeton.