Nord Stream 2:n rakennusalueelta raivattiin Suomessa 74 ammusta — Suurin osa niistä räjäytettiin pois omilla paikoillaan meren pohjassa

Putkilinjan rakentamisen vaikutukset veden laatuun olivat tarkkailuraportin mukaan lyhytkestoisia ja paikallisia. Raivaustöissä pyrittiin estämään esimerkiksi merinisäkkäille aiheutuvaa väliaikaista tai pysyvää kuulonalenemista tai käyttäytymismuutoksia.

Linda Varoma

Suomen talousvyöhykkeellä putkilinjan reitiltä raivattiin viime vuonna ammukset ja asennettiin tukipatjat putkilinjojen ja kaapeleiden risteyskohtiin.
Suomen talousvyöhykkeellä putkilinjan reitiltä raivattiin viime vuonna ammukset ja asennettiin tukipatjat putkilinjojen ja kaapeleiden risteyskohtiin.

Suomen talousvyöhykkeellä rakennetun Nord Stream 2:een liittyvä ympäristö- ja tekninen tarkkailu keskittyi viime vuonna vedenalaiseen meluun, veden laatuun ja virtauksiin sekä kulttuuriperintökohteisiin ja kaikkiin putkilinjan rakennustoimien vaikutuksiin. Tarkkailuraportin laatinut ympäristökonsultti Sitowise vahvisti, että havaitut vaikutukset olivat vähäisiä, paikallisia ja lyhytkestoisia.

Suomen talousvyöhykkeellä putkilinjan reitiltä raivattiin viime vuonna ammukset ja asennettiin tukipatjat putkilinjojen ja kaapeleiden risteyskohtiin. Kiviainespenkereitä sijoitettiin paikoitellen merenpohjaan putkilinjojen tueksi. Myös ensimmäinen kahdesta putkilinjasta asennettiin.

— Ammusten raivauksen ja kiviainespenkereiden sijoituksen arvioitiin aiheuttavan eniten ympäristövaikutuksia. Ammuksia raivattiin yhteensä 74 ja kiviainespenkereitä tehtiin 144 kohteeseen Suomen talousvyöhykkeellä. Ammuksista suurin osa räjäytettiin hallitusti paikallaan meren pohjassa, muutamia niistä siirrettiin hiukan. Räjäytyspaikalla käytettiin suojana kuplaverhoja, räjäytyksen onnistuminen varmistettiin ja robottialus kävi keräämässä pois räjäytyksen yhteydessä syntyneet metallinpalat, kertoo johtava konsultti Sakari Grönlund Sitowise Oy:stä.

Raivaustöissä käytettiin useita lievennystoimia merieliöstölle aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

— Niillä pyrittiin estämään esimerkiksi merinisäkkäille aiheutuvaa väliaikaista tai pysyvää kuulonalenemista tai käyttäytymismuutoksia.

Lyhytkestoisia ja paikallisia vaikutuksia

Veden laatua tarkkailtiin kahdella kiviaineksen sijoituspaikalla, joissa ympäristövaikutusten arvioitiin olevan suurimmat. Näillä alueilla tarkkailtiin rakentamisen aiheuttamia sameusvaikutuksia, jotka osoittautuivat huomattavasti ennalta arvioitua lyhytaikaisemmiksi.

— Sameusvaikutukset on mallinnettu etukäteen varmuuden vuoksi suuremmiksi kuin mitä ne sitten paikan päällä ja oikeassa tilanteessa mitattuina olivat.

Ammusten raivauksesta syntynyt melu ei ylittänyt haitallista tasoa Suomen tai Viron vesialueilla sijaitsevilla merinisäkkäiden suojelualueilla. Hylkeitä tai norppia ei havaittu alueella raivauksen aikana.

— Rakentamisen vaikutukset veden laatuun olivat lyhytkestoisia ja paikallisia eikä vaikutuksia tarkkailtuun, yli 200 vuotta vanhaan tykkiproomuhylkyyn havaittu.

Wolfram Scheible

Nord Stream 2:n rakennusympäristöä tarkkailtiin Suomen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman mukaisesti.
Nord Stream 2:n rakennusympäristöä tarkkailtiin Suomen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman mukaisesti.

Vertailua muihin tutkimustuloksiin

Nord Stream 2:n rakennusympäristöä tarkkailtiin Suomen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman mukaisesti. Sitowise Oy vertaa tarkkailutuloksia Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja lupahakemuksissa esitettyihin arviointeihin. Raportti sisältää myös vertailun Nord Streamin tarkkailutuloksiin.

Tarkkailun kenttätyöt toteutti vedenlaadun ja mittausteknologian asiantuntija Luode Consulting Oy, joka mittasi vedenalaista melua, veden laatua ja virtauksia rakentamisen aikana. Vuosiraportti on toimitettu Suomessa tarkkailusta vastaaville viranomaisille.

Tarkkailutoimenpiteet jatkuvat koko rakennusvaiheen ajan ja tuloksista raportoidaan neljännesvuosittain sekä vuosittain.