Biojalostamo nopeuttaisi Mussalon tiehankkeita –Raskaan liikenteen ajoneuvoille suunnitellaan Merituulentielle omaa kaistaa

Liikennemäärien kasvu huoletti eniten kotkalaisia sataman läheisyydessä asuvia.

Kimmo Seppälä

Biojalostamoa on kaavailtu Kotkaan Mussalon satamaan entisen Pohjolan Voiman tontille.
Biojalostamoa on kaavailtu Kotkaan Mussalon satamaan entisen Pohjolan Voiman tontille.

Kotkan mahdollisen biojalostamon aiheuttama liikennemäärien kasvu huolestutti eniten maanantai-iltana Mussalon satamaan hankkeen toiseen YVA-tilaisuuteen saapuneita lähiseudun asukkaita.

Etenkin Norssalmen sillan uskottiin tulevan pullonkaulaksi raskaan liikenteen ajoneuvojen määrän kasvaessa Merituulentiellä.

Myös Hyväntuulentien ja Mussalontien osalta on suunnitteilla parannuksia.

Biojalostamohankkeen suunnittelijat uskoivat hankkeen edistävän Mussalon satamaan johtavien liikenneväylien parannushankkeita.

Jo nyt on suunnitteilla parantaa Merituulentien liikenneturvallisuutta rakentamalla raskaan liikenteen ajoneuvoille oma kaistansa ja lisätä henkilöautoliikenteen sujuvuutta uusin risteysjärjestelyin.

Myös Hyväntuulentien ja Mussalontien osalta on suunnitteilla parannuksia.

Biojalostamolle on arvioitu tulevan vuosittain noin 1,2 miljoonaa tonnia biopolttoaineen raaka-aineita. Suurin osa tästä raaka-ainemäärästä tulee raide- ja ajoneuvoliikenteen kautta.

Nestemäiset raaka-aineet tulevat lastilaivakuljetuksin biojalostamolle suunnitellun maa-alueen yhteyteen kaavailtuun satamaan.

Niille kuulijoille, jotka pitivät tätä satama-suunnitelmaa uutena, hanketta selvittävät kertoivat tämän laiturialueen toimivan jo tällä hetkellä satamana.

Toteutuessaan hankkeen suurimpien haittavaikutuksien arvioidaankin tulevan lisääntyvästä liikenteestä ja maisemamuutoksesta. Hankkeen suunnittelijat muistuttivat kuitenkin, että biojalostamo on suunnitteilla alueelle, joka on jo nyt teollisuusalueena.

Suunniteltu biojalostamon alue myös rajautuu nykyisiin kulkuväyliin.

Työllistävä vaikutus suuri

Biojalostamoa on kaavailtu Kotkan Mussaloon Pohjolan Voiman käytöstä poistetun voimalaitoksen tilalle.

Biojalostamon aluetta harkittaessa otettiin erityisesti huomioon, että biojalostamo sijoittuu jätevesipuhdistamon läheisyyteen. Mereen biojalostamosta kertyvää jätevettä ei pureta. Myös hulevesien käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota.

Myös maakaasuverkon ja sataman läheisyys olivat tärkeitä aluetta harkittaessa.

UPM:n suunnitteleman Kotkan biojalostamon kaavaluonnos pyritään saamaan nähtäville loka-marraskuussa, jolloin kaikilla on mahdollisuus antaa siitä mielipiteensä.

Rakennuslautakuntaan kaava pyritään saamaan joulukuussa ja vielä kevään aikana kaava halutaan saada lainvoimaiseksi. Myös viranomaisten loppupäätelmää ympäristövaikutuksista odotetaan vuoden 2019 alkupuolella.

Hankkeen positiivisimmiksi vaikutuksiksi arvioitiin työllistäminen sekä jätteiden ja tähteiden hyötykäytön lisääntyminen ja kasvihuonepäästöjen väheneminen.

Arvion mukaan kasvihuonepäästöjen vähenemä voisi vastata kokoluokaltaan parhaimmillaan 16 prosenttia Suomen tieliikenteen vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä.

Rakennusvaiheessa biojalostamohankkeen on arvioitu työllistävän noin 1 500 henkilöä. Itse biojalostamo työllistäisi suoraan noin sata henkilöä ja epäsuorasti noin 150.

Kotkan kaupungille hanke toisi merkittävät vuokratulot maa-alueesta ja sillä on arvioitu olevan myönteisiä vaikutuksia koko alueen elinkeinoihin ja talouteen.

Suunniteltu biojalostamo valmistaisi kestävistä raaka-aineista vuosittain noin 500 000 tonnia kehittyneitä polttoaineita tie-, laiva- ja lentoliikenteen käyttöön. Tuotteilla voitaisiin korvata fossiilisia raaka-aineita myös kemianteollisuudessa.

Biojalostamon tuotteiden hiilijalanjäljen on arvioitu olevan merkittävästi pienempi kuin fossiilisista raaka-aineista valmistetuilla polttoaineilla ja tuotteilla.