Kevyet vaihtoehdot hylätty Karhulan kanjonin kattamisessa — Lasikate tai puisto ei toimisi: kevytkin kate määritellään tunneliksi, jota koskevat monet säädökset

Kotkan kaupunkisuunnittelussa tavoitteena on kehittää Karhulaa ja ratkaista ongelmaksi koettu moottoritien melu.

Kotkan kaupunkisuunnittelu

Karhulan kanjonin kattaminen kokonaan tunnelilla mahdollistaisi rakentamisen sen päälle.
Karhulan kanjonin kattaminen kokonaan tunnelilla mahdollistaisi rakentamisen sen päälle.

Karhulan kanjonin kattamisesta tehdyissä selvityksissä on käynyt ilmi, ettei kanjonia kannata kattaa niin sanotuilla kevyillä vaihtoehdoilla. Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli kanjonin kattamisen vaihtoehtoja kaupunginvaltuustolle maanantaina.

— Kanjonin kevyessä kattamisessa ei päästä helpommalla kuin raskaassa, rakentamisen mahdollistavassa vaihtoehdossa, Hannonen toteaa.

Kaupunkisuunnittelu on saanut kysymyksiä, eikö kanjonia voitaisi peittää kevytrakenteisella kannella, jonka päällä olisi puistoa ja kevyen liikenteen väyliä. Ehdotuksena on ollut myös vaakasuuntainen melusuojaus, esimerkiksi kanjonin peittäminen lasikatteen alle.

— Teräs- tai lasikatekin määriteltäisiin tunneliksi, johon liittyy omat määräyksensä. Tunneliin pitää rakentaa poistumistiet, savunpoisto ja siinä pitää olla tietty räjähdyksenkestävyys. Sillaksi luetaan alle 100 metrin pituiset rakenteet, Hannonen sanoo.

Lisäksi kevyisiin rakenteisiin liittyy heikompi vaurioidensietokyky ja niiden kunnossapito moottoritien päällä on hankalaa.

— Kevyitä rakenteita ei enää tarkastella vaihtoehtoina eikä niistä ole tehty kustannusarvioita, Hannonen toteaa.

Karhulan yhtenäisyys ja moottoritien meluntorjunta kattamisen päätavoitteita

Kattamisessa on edelleen esillä useampia vaihtoehtoja. Karhulan keskustan kokonaissuunnitelmassa kanjonin kattaminen on nähty tärkeäksi keskustan yhtenäistämiseksi ja melun torjumiseksi. Moottoritien aiheuttama melu koetaan Karhulassa suureksi ongelmaksi.

Selvitystyön on tehnyt FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Mukana ovat olleet myös Traficom, Väylävirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Edullisimmassa vaihtoehdossa rakennettaisiin pystysuorat melusuojaukset kanjonin sivuille, uudistettaisiin katutiloja ja lisättäisiin istutuksia. Kustannukset olisivat 2—2,5 miljoonaa euroa.

Kimmo Seppälä

Karhulan halkaiseva moottoritie aiheuttaa alueen asukkaille meluhaittaa.
Karhulan halkaiseva moottoritie aiheuttaa alueen asukkaille meluhaittaa.

Kanjonin kattaminen osittain sillalla maksaisi 6—8,2 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoina olisi leveä silta keskelle kanjonia tai leveä silta ja sen lisäksi kaksi kapeampaa siltaa. Usean sillan vaihtoehto maksaisi 8,4—11,8 miljoonaa euroa.

— Ongelmana siltojen rakentamisessa on korkeus. Nykyisten siltojen alikulkukorkeus on 4,7 metriä, uusissa silloissa sen pitää olla 5,2 metriä. Siltoihin pitäisi tehdä noin metrin korotus, Hannonen sanoo.

Korkeuseroja katutasoon nähden voidaan häivyttää rakentamalla luiskia, portaita tai tukimuurirakenteita.

Toinen vaihtoehto Hannosen mukaan on madaltaa moottoritietä, jolloin sillat jäisivät samaan tasoon kuin kanjonin reunat nykyisin ovat.

Vain tunneli ratkaisisi meluongelman

Kanjonin kattaminen tunnelilla maksaisi 23—28 miljoonaa euroa. Kustannukset eivät sisällä tunnelin päälle rakennettavien rakenteiden tai rakennusten kustannuksia.

Tunneli muodostuisi rakentamalla kate nykyisten kanjonin ylittävien siltojen välille.

Myös tunnelivaihtoehdossa ongelmana on korkeusero. Kustannuksia lisäävät poistumisteiden, savunpoiston ja räjähdyskestävyyden vaatimukset.

— Tunneli on ainoa vaihtoehto, joka ratkaisee meluongelman. Tunneli mahdollistaa kanjonin päälle rakentamisen ja mahdollisten tuottojen saamisen, Hannonen sanoo.

Hannonen kertoo, että kanjonin kattamisselvitys on saanut aikaan kiinnostusta kaupan alan toimijoissa.

Kaavasuunnittelussa tavoitteena on kaavaluonnoksen valmistuminen vuodenvaihteeseen mennessä. Noin vuoden kuluttua tästä valmiina olisi kaavaehdotus.

— Suunnitteluun on perustettu epävirallinen karhuryhmä, jonka tarkoituksena on edistää Karhulan kehitystä.