Hallinto-oikeus hylkäsi Pyhtään lentopaikasta tehdyt valitukset – muutti vain yhtä ympäristöluvan ehtoa

Kimmo Seppälä

Pyhtään lentopaikkaa koskevat valitukset kaatuivat hallinto-oikeudessa.
Pyhtään lentopaikkaa koskevat valitukset kaatuivat hallinto-oikeudessa.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt suurelta osin Pyhtään lentopaikasta tehdyt valitukset. Valituksilla haettiin muutosta Kotkan ympäristölautakunnan myöntämään ympäristölupaan. Ympäristölautakunta myönsi lentopaikkaa ylläpitävälle Redstone Aero Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan syksyllä 2017.

Liikenteen turvallisuusvirasto (nykyinen liikenne- ja viestintävirasto Traficom) vaati lupapäätöksen kumoamista lentotoiminnan osalta. Traficomin mukaan ympäristölautakunta ylitti toimivaltansa asiassa, joka kuuluu Traficomin ja valtioneuvoston alaisuuteen. Redstone Aero Oy vaati niin ikään lentotoimintaa koskevien lupaehtojen kumoamista.

Kotkan ympäristöseura ry esitti valituksessaan, että luvan myöntäminen ilman YVA-menettelyä on kestämätön lähtökohta pohjaveden pilaamiskiellon näkökulmasta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoi kesällä 2017, ettei lentopaikkahanke vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Hallinto-oikeus katsoi, ettei lentopaikasta todennäköisesti aiheudu sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka vaatisivat YVA-menettelyä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry esitti lupamääräysten muuttamista meluhaittojen määrittämiseksi tarkemmin, toiminta-aikojen rajoittamista sekä lentomäärien tarkemmaksi määrittämiseksi ja supistamiseksi.

Yksityishenkilöiden tekemiä valituksia perusteltiin muun muassa lentopaikan kaavoittamattomuudella ja toiminnasta lähialueen asukkaille sekä luonnolle aiheutuvilla häiriöillä.

Yksi kohta liian tulkinnanvarainen

Hallinto-oikeus muutti ainoastaan yhtä ympäristöluvan ehtoa, joka asetti rajoituksia lentopaikalla mahdollisesti järjestettäville muille tapahtumille. Hallinto-oikeus kumosi ehdosta kohdat, joita se piti liian tulkinnanvaraisina.

Hallinto-oikeus totesi, että ympäristölupahakemus on koskenut lähtökohtaisesti lentopaikan toimintaa. Ympäristönsuojelulain mukaiseen toimintaan ei voida katsoa kuuluvan alueella järjestettävien mahdollisten muiden tapahtumien, joiden luonnetta, kestoa ja toistuvuutta ei ole hakemuksessa ennakolta yksilöity, oikeus toteaa.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa.

Luetuimmat

Kommentoidut