Lukijalta: Terveydenhuoltojärjestelmä ei kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti

Sosiaalinen eriarvoisuus ilmenee viimekädessä monesti terveyseroina. Yhteiskunnalliset sosiaaliset rakenteet muokkaavat ihmisten elinympäristöjä, asumis- ja työoloja, elintapoja sekä myös sosiaali- ja terveyspalveluja, joilla taas on välitön yhteys terveyteen.

Sosioekonominen asema puolestaan vaikuttaa siihen, altistuuko ihminen arkisissa elinympäristöissään, kuten työssään, asumisessaan ja sosiaalisessa elämässä, terveyttä vaarantaville vai sitä vahvistaville tekijöille. Siihen liittyen perinteet, arvot, asenteet ja sosiaaliset verkostot ohjaavat vahvasti myös elintapoja.

Hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin pitemmällä aikavälillä.

Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöllä ja niistä saadulla hyödyllä on vahva yhteys sosioekonomiseen asemaan. Esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmä ei kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti. Myös toiseen suuntaan kulkee vaikutusketju, jossa terveys vaikuttaa sosiaaliseen asemaan. Tällöin se on valikoitumista. Ne, joilla on hyvä terveys, pärjäävät paremmin koulutuksessa ja työmarkkinoilla, kun taas terveysongelmien kanssa painivat ihmiset ovat suuremmassa vaarassa päätyä heikkoon sosiaaliseen asemaan.

Terveyteen ja yleisemmin hyvinvointiin melko pitkällä aikavälillä vaikuttavia syytekijöitä kutsutaan myös terveyden determinanteiksi tai terveyden määrittäjiksi. Näitä ovat yhteiskunnan makrotason rakenteet, elin- ja työolot, sosiaaliset ja yhteisölliset verkostot sekä yksilön elämäntyyli. Vaikutukset suodattuvat, kasautuvat ja ketjuuntuvat eri tavoin ihmisen iästä ja synnynnäisistä ominaisuuksista riippuen.

Vaikka heikompi sosioekonominen asema kuluttaa sillä hetkellä paljon vähemmän varoja maksaa se yhteiskunnalle kuitenkin pitemmällä aikavälillä paljon enemmän huonon terveyden ja heikon sosiaalisen aseman vuoksi. Jos tätä haluttaisiin jo ennakolta ehkäistä, pitäisi vähentää eriarvoisuutta ja lisätä hyvinvointia. Poliitikkojen mielestä se maksaa paljon, mutta järkevästi ajatellen hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin pitemmällä aikavälillä.

Alpo Jäppinen, Kotka