Lukijalta: Valtatie 15:n rinnakkaistien linjaus tuhoaisi liito-oravametsän – "ELY-keskuksen suojelukielteisyys on käsittämätöntä"

Kotkan Rantahaan ja Kouvolan välille on valmisteilla valtatie 15:n parantamishanke, jolla tie muutetaan keskikaistaiseksi ohituskaistatieksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen laatimaan suunnitelmaan (2019) sisältyy valtatien länsipuolelle rakennettava rinnakkaistie paikallisliikennettä varten. Sen linjaus uhkaa tuhota 2,7 hehtaarin liito-orava- ja uuttukyyhkymetsän, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Karhulan keskustasta pohjoiseen.

Tiesuunnitelman luontoselvityksessä (2019) todetaan metsän olevan liito-oravan elinaluetta, jossa on runsaasti lahopuuta sekä järeää kuusta ja haapaa. Metsä luokitellaan varttuneeksi havupuuvaltaiseksi kankaaksi, jollainen on Etelä-Suomessa uhanalainen luontotyyppi. Selvityksessä suositellaan, että metsä suojeltaisiin ja jätettäisiin tiehankkeen ulkopuolelle.

Ensimmäisessä suunnitteluversiossa suositukset oli otettu huomioon: rinnakkaistie linjattiin kaartamaan metsän ulkopuolelta, mikä olisi turvannut liito-oravan ja lahopuueliöstön elinpiirit. Uudessa versiossa rinnakkaistie linjattiin yllättäen siten, että se halkaisee metsän.

Metsänomistaja esitti laatimassaan muistutuksessa rinnakkaistielinjauksen palauttamista alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi. Kaakkois-Suomen ELY ilmoitti kuitenkin 14.1.2021, että tielinjausta ei palauteta. Näin siitä huolimatta, että liito-orava on EU:n luontodirektiivin perusteella Suomen vastuulaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Lisäksi metsän lahopuulajisto on kartoittamatta, joten ympäristövaikutusten arviointi on puutteellinen.

Maanomistaja on hakenut metsäalueelle METSO-ohjelman mukaista suojelua. Hänen mittaustensa mukaan kuuset ovat hyvin korkeita, noin 30-metrisiä, osa tätä pitempiä. Lahopuuta on noin 60 kuutiometriä, kun vastaavan kokoisessa talousmetsässä määrä on noin 9 kuutiota.

Jos tielinja raivataan metsikön läpi, niin pehmeällä maaperällä – entisellä turvemaalla – kasvava korkea puusto on altis tuulenkaadoille. Metsän rakenne muuttuu, ja etenkin vanhoja kuusia tuhoutuu. Metsikön pienilmasto ja vesitalous muuttuvat tien pohjatöiden ja reunaojitusten seurauksena.

Rinnakkaistien suoja-alueet joudutaan raivaamaan hyvin leveiksi yli 30-metristen puiden tuulenkaatojen vuoksi. Nykyisestä metsästä jäisi jäljelle noin yksi kolmasosa, ja sen luontoarvot olisi menetetty.

ELY-keskuksen suojelukielteisyys on käsittämätöntä.

Liito-oravametsän suojelu ei estäisi eikä hidastaisi valtatie 15:n parannushanketta. Kyse on vain rinnakkaistien linjauksen korjauksesta. Mitään muuta ei tarvittaisi. ELY-keskuksen suojelukielteisyys on käsittämätöntä. Vanhuuden partaalla olevista metsistä on Etelä-Suomessa huutava pula.

Jorma Keskitalo

Filosofian tohtori, biologi

Lauri Arvola

Ympäristöntutkimuksen professori emeritus

Juha Tiainen

Dosentti

Helsingin yliopisto

Luetuimmat